Praktisk

Praktisk

Diverse nyttige informationer

Info vedr renovering

Ved renovering og ombygning hvor der foretages ændringer på varmeanlægget (dvs radiatorer, gulvvarme og varmt vand), er det ejerens ansvar at rette henvendelse til firmaet Palle Mørk (tlf: 98 12 86 66, mail: info@98128666.dk, Adresse: Hasserisvej 117, Aalborg).Husk at give besked til naboerne i god tid, hvis vand eller varme skal lukkes. Information om nøgler og adgang til kælderrummene, findes på undersiden Arkiv -> Diverse -> Orientering om nye låse.


Ved salg/ejerskifte

For registrering i grundejerforeningen, bidrag til grundejerforeningen, ydelser på fælleslån samt aconto varme skal der rettes henvendelse til:


DEAS A/S

Skibbrogade 3

9000 Aalborg
v/ Ejendomsadministrator Nadja Ina Pedersen


Telefon: 39 46 69 56
Mail: nap@deas.dk


Debitor-/kreditorskifte på skadesløsbreve

Der rettes henvendelse til:
Advokatfirmaet Hovmøller og Thorup, Strandvejen 4, 1. sal 9000 Aalborg
v/ advokatsekretær Karin Rygaard Wibe,
Telefon: 96 30 42 30 dir. 69 60 71 69
Mail: krw@ht-law.dk


Flytteaflæsning af varme
Der rettes henvendelse til:
Palle Mørch

Telefon: 98 12 86 66


Bygningsmæssige forhold. Vedtægterne punkt 4 til 4.8

G/F kan godkende om- eller tilbygning af skur i henhold til fremsendte tegninger, dog betinget af, at nedenstående bliver overholdt og respekteret. Der henvises til G/F vedtægter og de af generalforsamlingen vedtagne regler for ny tilbygning eller ombygning af skur.

  1. Højden på bebyggelsen skal være 2,55 meter. Målet er det der kræves for, at en bolig kan godkendes til beboelse.
  2. Bebyggelsen må ikke overskride skel.
  3. Beklædningen skal være lodret.
  4. Farvevalg på vinduer, døre, tilbygning / skur, hegn, havelåger m.m. er 110 kridt, 260 stengrå og 270 skifer af farvepalet Gori 88.
  5. Afløb fra tilbygningen skal placeres inde på egen matrikel.
    Hvis eksisterende tagnedløb ændres, vil fremtidige skader stå for ejerens regning.
  6. De til skuret hørende private ledninger for vand, varme, elektricitet og kloak er ejeren af ejendommens ansvar og denne skal drage omsorg for de er i forsvarlig stand. Såfremt fejl eller manglende vedligeholdelse medfører ulemper for de installationer Grundejerforeningen har ansvaret for, skal det tåles, at Grundejerforeningen for ejerens regning udbedre skaderne. De hermed forbundene ulemper skal tåles uden erstatning.
  7. Såfremt der i forbindelse med G/F arbejde på ledninger, hvorover der opført bygninger, i hvilken tilfælde den merudgift, der kan henføres til overbygningen afholdes af den enkelte ejeren.


Godkendelsen er betinget af, at der foreligger godkendelse fra Aalborg Kommune.
Kopi af godkendelsen sendes til G/F før arbejdet påbegyndes.


Isætning af vinduer i gavle

G/F generalforsamling har på generalforsamling i 2006 og 2011 godkendt isætning af vinduer i gavle for enderækkehusene Gertrud Rasks Vej 4, 26, 28, 50, 52, 74, 76, 98, 100, 122, 124 og 146. Vinduernes isætning godkendes kun med nedennævnte placering.


Vindue i gavl på 1. sal.
Størrelsen af vindueshul er bredde 60 cm og højde 100 cm. Vinduet er tophængt.
Placering: afstand fra gulv 110 cm. Afstand fra væg 40 cm.


Vindue i gavl i stue og gang.
Størrelsen af vindueshul er bredde 150 cm højde 60 cm. Vinduet er med fast karm.
Placering fra udvendig sokkel til top 235 cm. Samme højde som øvrige vinduer.
Placering fra ydermur mod vest er: 461 cm og 521 cm.


Vindue i gavl i gang.
Størrelsen af vindueshul er bredde 60 cm højde 60 cm. Vinduet er med fast karm.
Placering fra udvendig sokkel til top 235 cm. Samme højde som øvrige vinduer.
Placering fra ydermur mod øst er: 57 cm og 117 cm.


G/F’s farvevalg på vinduer skal overholdes.

Ansøgning skal ske skriftlig til G/F og til Aalborg kommune, Teknisk forvaltning.


Parkering af trailer

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere trailere på græsarealerne.
Bestyrelsen henstiller, ligeledes til, at de eksisterende parkeringspladser ikke benyttes til parkering af trailer. Der henvises her til bekendtgørelse om standsning og parkering i Aalborg kommune, der er gældende inden for de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder. Det fremgår heraf: ”Det er forbudt at parkere påhængskøretøjer m.v. i mere end 18 timer.”


Vicevært

Bjarne Jensen er vores vicevært. Bjarne har serviceret vores område i mere end 25 år. Hans primære opgaver er bl.a. at vedligeholde vores grønne områder, herunder lugning af bede, anlæg af nye bede, slåning af græs, snerydning, saltning, samt vedligehold/småreparationer af varmeanlæg og maskinpark  m.m.

 

De små bede foran din bolig

Det er ikke Bjarnes opgave at holde de små bede udfor rækkehusene.

Dette bed ejes af beboeren, som derfor skal vedligeholde dette.

 

Lukning af vand

Har man i forbindelse med omforandring af egen bolig eller ved pludselig opstået skade brug for at få lukket for vandet i blokken er det også Bjarne man skal kontakte. Er der tale om en lukning et kort tidsrum skal det ikke varsles til rækkens beboere, men hvis det drejer det sig om lukning af vand i flere timer, skal Bestyrelsen informeres min. 3 dage før ønsket dato således, at denne har mulighed for at informere de berørte beboere herom.

 

Sne-beredskab

Sidst men ikke mindst er Bjarne også ansvarlig for vort vinterberedskab. Dvs. rydning af sne på fortove, trapper m.m. samt saltning af disse.

 

Beboer-kontakt til viceværten

Alle beboer-ønsker ang. ønsker/omforandringer i dit område skal koordineres med Formanden for Grundejerforeningen enten pr. mail bestyrelsen@gertrudrasksvej.com eller 23601693.

 

Kontaktinfo

Bjarne kan kontaktes på 40682645 i tidsrummet mandag – torsdag  0730-1530.

Har man behov for kontakt i forbindelse med weekend, helligdage eller ferie er det IKKE Bjarne, men Bestyrelsen man skal kontakte.


Generelt

Parkering på stikveje 

Der kan  flere steder opstå problemer med biler, som holder uhensigtsmæssigt parkeret på stikvejene i området. Fra bestyrelsens side vil vi derfor gerne opfordre alle foreningens medlemmer (samt lejere, gæster mv.) til at parkere på de afmærkede p-pladser. Parkering ved kantstenen bør kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning. Desuden vil vi gerne på det kraftigste pointere, at parkering i svingene på stikvejene er særdeles uhensigtsmæssigt for andre vejbrugere. Vi håber derfor, at alle vil vise hensyn og ikke parkere deres biler dér.

 

På forhånd tak

Bestyrelsen